We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero th why nz parents 1

New Student Story Page

คู่สามีภรรยาคนไทยยินดีที่ได้ทราบว่าโฮสแฟมิลี่ในนิวซีแลนด์ของลูกสาวมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนอย่างมาก พวกเขาภาคภูมิใจในความแน่วแน่ของลูกสาวที่ต้องการจะประสบความสำเร็จและมีความสุขที่การเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ช่วยให้ลูกสาวของพวกเขาเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้อง

ท่านอาจสนใจใน

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น