We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero science ojas mahaptra3

Khoa học mang lại lợi ích cho xã hội

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ Vật lý tại Đại học Canterbury, Ojas Mahapatra được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Photonic Innovations Ltd tại Christchurch.

“Công ty đặt mục tiêu thương mại hóa một công nghệ mới nhằm phát hiện các loại khí độc hại trong môi trường công nghiệp, qua đó giúp bảo vệ sức khỏe người lao động,” Ojas nói.

“Tôi luôn khao khát trở thành một doanh nhân và luôn quan tâm đến việc áp dụng những gì đã học. Các nguyên tắc cơ bản và lý thuyết là tốt, nhưng nếu chúng không chuyển thành thứ gì đó mang lại lợi ích cho xã hội thì chúng ta đều đang lãng phí thời gian và tiền bạc.

Trong phạm vi của tiến sĩ Vật lý hoặc Công nghệ nano, điều này thật tuyệt vời. Bạn có cơ hội làm việc trên những thiết bị triệu đô cực kỳ tinh vi khiến bạn muốn khoe cả đời!

Ojas Mahaptra, 
ẤN ĐỘ

Tiến sĩ Vật lý, chuyên về công nghệ nano, Đại học Canterbury

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close