We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero science chhaya chaudhary2

Cân bằng công việc và học tập

Nghiên cứu sinh tiến sĩ người Ấn Độ Chhaya Chaudhary có thể bù học phí bằng cách làm việc tại phòng khảo thí của Đại học Auckland.

“Quản lý của tôi đã dạy tôi cách quản lý các kỳ thi và sắp xếp mọi thứ cho sinh viên. Bây giờ tôi có thể tự thực hiện giám sát kỳ thi,” theo Chhaya, người yêu thích New Zealand bởi sức mạnh nghiên cứu của quốc gia này trong lĩnh vực chuyên môn của cô, khoa học biển.

Đó là một công việc tốt, và tôi có thể sắp xếp phù hợp với thời gian học tập. Những người làm việc với tôi rất chuyên nghiệp nhưng cũng rất tốt và dễ gần.

“Tôi làm việc khoảng 10 giờ một tuần, đây là điều tốt bởi tôi không muốn công việc cản trở việc học tiến sĩ của tôi. Tôi cố gắng giữ cân bằng giữa học tập và công việc.”

Chhaya nói việc sinh viên quốc tế chỉ phải nộp lệ phí bằng sinh viên
New Zealand cũng là điều tốt.

Chhaya Chaudhary, 
ẤN ĐỘ

Tiến sĩ Khoa học Biển, Đại học Auckland

 

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close