We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

maths case study tan duc2

Giảng viên thích đi bộ đường dài truyền cảm hứng cho Tan

Sinh viên Tan Duc Do đến từ Việt Nam đã quyết định học tiếp Tiến sĩ sau khi đã có bằng Cử nhân, Cử nhân danh dự và Thạc sĩ Toán học tại Đại học Auckland vì một người giảng viên có cách giảng dạy truyền cảm hứng.

“Giảng viên của tôi, Phó Giáo sư Tom ter Elst, là một nhà nghiên cứu tuyệt vời từng phát hành nhiều ấn phẩm,” Tan nói.

“Hầu hết các giảng viên ở đây đều là các nhà toán học đang thực tế nghiên cứu, do đó, họ có thể cung cấp những thông tin chuyên sâu và truyền cảm hứng vào môn học này.

“Khoa toán hướng dẫn sinh viên rất tốt. Chúng tôi biết họ mong đợi ở chúng tôi điều gì, và nếu chúng tôi gặp khó khăn, khoa sẽ hỗ trợ chúng tôi.”

"Một lợi ích của việc học tập tại New Zealand là sự cân bằng thoải mái giữa công việc và cuộc sống," Tan nói.

“Mọi người ở đây làm việc chăm chỉ trong suốt cả tuần rồi thư giãn vào cuối tuần. Giáo viên của tôi thích đi bộ đường dài vào cuối tuần – đó là hoạt động ngoài trời yêu thích của ông.

“Thầy Tom đã mời tôi cùng đi bộ đường dài trên Dãy Waitakere. Tôi đã rất thích thú và bây giờ chính tôi cũng đã bắt đầu sở thích này.”

Tan Duc Do, 
Việt Nam

Tiến sĩ Toán học, Đại học Auckland

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close