We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

engineering hero case study nur alias2

Học kỹ thuật tại New Zealand thực sự là đáng giá và bạn có thể bù vào chi phí của mình bằng cách vừa học vừa làm.

Bạn có thể làm việc tối đa đến 20 giờ trong suốt học kỳ và làm toàn bộ thời gian trong các kỳ nghỉ - hoặc không giới hạn về mặt thời gian nếu bạn là nghiên cứu sinh Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ. Bạn còn có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của mình và tích lũy được kinh nghiệm tại nơi làm việc.

-
Nur Adila Alias

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close