We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

ลงทะเบียนเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อของเราที่ประเทศไทย! 

นักเรียนในนิวซีแลนด์จะได้รับการสนับสนุนให้แก้ปัญหา ประมวลผลข้อมูล ทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างนวัตกรรมไปสู่สิ่งใหม่ๆ นิวซีแลนด์สามารถเสนอการศึกษาคุณภาพสูงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าคุณจะกำลังศึกษาอยู่ในระดับใด

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

อายุ 18+

Higher Education

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ
8 แห่ง มีสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค (ITPS) 
16 แห่ง และสถาบันฝึกอบรมของเอกชน (PTE) อีกราว
550 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

เลือกประเภทของสถาบันที่ดีที่สุดสำหรับเส้นทางอาชีพของคุณ:

  • มหาวิทยาลัยเสนอการศึกษาในระดับสูง โปรแกรมการศึกษา
    มุ่งเน้นการทำวิจัยและโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเชิงวิชาการมากกว่าเชิงอาชีพ ในการจัดอันดับของ QS World University Rankings 
    ปี 2015/2016 มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 100 ลำดับแรกในอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา
  • สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคและสถาบันฝึกอบรมของเอกชนขนาดใหญ่บางแห่งมีหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับปริญญาบัตร
  • สถาบันฝึกอบรมของเอกชนมักจะเสนอโปรแกรมการศึกษาเชิงวิชาชีพที่เฉพาะเจาะจงในระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาเป็นหลัก

สถาบันฝึกอบรมของเอกชน

มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยี

เรียนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมศึกษา

อายุ 13-18 ปี (Years 9-13)

Secondary School

นิวซีแลนด์มีโรงเรียน 3 แบบ:

  • โรงเรียนรัฐบาลซึ่งเด็กชาวนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้ารับการศึกษา
  • โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (state-integrated school) ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง
  • โรงเรียนเอกชน

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักในนามวิทยาลัย จะศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โรงเรียนมัธยมศึกษายังมีวิชาสายอาชีพ เช่น การท่องเที่ยวและการคำนวณ ให้เลือกเรียน

บางโรงเรียนมีหลักสูตร Cambridge International Examinations และหลักสูตร International Baccalaureate สำหรับนักเรียนอีกด้วย  

www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/qualifications/ncea/understanding-ncea/how-ncea-works/

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

อายุ 11-12 ปี (Years 7-8)

Intermediate School

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง  
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย

การศึกษาในระดับประถมศึกษาเริ่มต้นที่ Year 1 ต่อเนื่องไปจนถึง Year 8 ในขณะที่การศึกษาใน Year 7 และ 8 อาจมีการเปิดสอนต่อเนื่องที่โรงเรียนประถมศึกษาหรือแยกไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา

อายุ 5-10 ปี (Years 1-6)

Primary School

นักเรียนในระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาประจำชาติ (New Zealand National Curriculum) ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยวัดเทียบกับความคาดหวังตามระดับอายุที่มาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) ของประเทศนิวซีแลนด์กำหนดไว้

ลิงก์ข้อมูลของมาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) nzcurriculum.tki.org.nz/National-Standards

 

โรงเรียน

ปฐมวัย

อายุ 0-5 ปี

Early Childhood

การศึกษาปฐมวัยจะให้การศึกษาและการดูแลเด็ก ๆ ก่อนที่พวกเขาจะโตพอที่จะเข้าโรงเรียน

ประเทศนิวซีแลนด์มีบริการการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับอนุญาตกว่า 4,000 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนอนุบาล ศูนย์ดูแลเด็ก ศูนย์การเล่น การดูแลที่บ้าน และกลุ่มเล่นต่าง ๆ

 

What's this?

You’ll see this icon when you’re viewing one of our 5 steps to studying in New Zealand.

It will show you the step number you’re on and other things to do in that step.

You're on step: 1 of 5

1Choose what to study Select a programme, course and institution in a place that suits you.

Also in step 1:

Programmes and courses

Explore NZ

My StudyNZ

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close