We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Share

สถานศึกษาในนิวซีแลนด์
การเรียนรู้รูปแบบใหม่

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ให้
นิวซีแลนด์ ครองอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศ OECD
สำหรับการมีความรู้หลากหลายครอบคลุม

ข้อดีของสถานศึกษาในนิวซีแลนด์

คุณสามารถมั่นใจได้ว่านิวซีแลนด์มีมาตรฐาน การศึกษาระดับสูงสุด

 • ผลการประเมินล่าสุดจาก PISA แสดงให้เห็นว่า 8% ของนักเรียนของนิวซีแลนด์ ครองอันดับหนึ่ง ด้วยความรู้ที่ครอบคลุม และหลากหลาย ซึ่งดีกว่า ค่าเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มประเทศ OECD
  ด้วยกันถึงสองเท่า
 • คะแนน PISA ของนักเรียนนิวซีแลนด์ติดกลุ่ม
  คะแนนสูงสุดของโลก ในด้านความสามารถ
  ในการอ่านและเขียน คณิตศาสตร์ และ
  วิทยาศาสตร์
 • สถานศึกษาทุกแห่งได้มาตรฐาน และได้รับการ
  ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลนิวซีแลนด์
quality and ranking 1

ประเทศแรกในโลกที่มีหลักปฏิบัติในการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติ

หลักปฏิบัตินี้ได้รับการตรวจสอบโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ และครอบคลุมทั้งกระบวนการการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลักปฏิบัตินี้ ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ และการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรคอยทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่ รวมถึงยังกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง และค่าธรรมเนียมทั้งหมด

หนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับการอยู่อาศัย

นิวซีแลนด์ได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่มี
ความสงบสุขเป็นอันดับสองของโลกจากการ
จัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace
Index) รวมทั้งเป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อย
ที่สุด จากการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น
ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International
Corruption Perception Index)
นอกจากนี้ดัชนีความเจริญรุ่งเรืองของสถาบัน
เลกาทัมประจำปี 2014 (Legatum
Prosperity Index) จัดให้นิวซีแลนด์
อยู่ในลำดับที่สามนำหน้าทั้งสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย

สถานศึกษาทุกแห่งของ นิวซีแลนด์ ปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพ

ระบบการกำกับดูแลนี้ช่วยให้นักเรียน และครอบครัว รู้สึกมั่นใจในการเลือกสถานศึกษาที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ที่นี่ นักเรียนทุกคนสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศและเข้าถึงศักยภาพของตนเอง

 • ผู้สอนทุ่มเท เอาใจใส่ และพร้อมที่จะดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่
 • การเรียนมีความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาคิดอย่างสร้างสรรค์ อิสระ และรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์
learn
system1

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์
ครบทุกความต้องการของผู้เรียน

ระบบของเราเปิดให้นักเรียนออกแบบแนวทางการเรียนที่ตรง
กับความต้องการ และบุคลิกภาพของตนเองมากที่สุด นักเรียนสามารถ
เลือกประเภทของสถานศึกษา และที่ตั้ง รวมทั้งหลักสูตร
การเรียนในสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่

system2

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลาย ระบบ
การศึกษาในประเทศ ก็เช่นเดียวกัน

นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน หรือ
สหศึกษาได้ ที่พักก็มีหลายรูปแบบ ทั้งโฮมสเตย์ และหอพักในสถานศึกษา

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและเหมาะสม สร้างให้นักเรียนพร้อมทั้งด้านทักษะ และคุณวุฒิ
เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในทุกแห่งทั่วโลก

พบคำตอบที่ลงตัวสำหรับคุณ

อายุ 5 – 10 ปี

ประถมศึกษา

สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการอ่านเขียน และ 
การคำนวณ ในหลักสูตรที่ครอบคลุมและสมดุล

อายุ 11 – 12 ปี

ระดับกลาง

เรียนรู้วิชาเฉพาะเพื่อเตรียมตัวสำหรับ 
การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
เพิ่มพูนวิชาความรู้จากหลักสูตรการเรียน 
ที่ครอบคลุมและมีความสมดุล 
รวมทั้งพัฒนาทางด้านความคิด

อายุ 13 – 18 ปี

มัธยมศึกษา

มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามสาขาวิชา 
พร้อมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ 
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน

คุณสมบัติที่จะเปิดประตูสู่อนาคต

นิวซีแลนด์นำเสนอคุณวุฒิการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
และสามารถโอนย้ายได้ง่าย

ประกาศนียบัตรแห่งชาติ
ด้านการศึกษา (NCEA)

คุณวุฒิหลักจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติ 
ของนิวซีแลนด์ เป็นวุฒิการศึกษาที่สามารถ 
ใช้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และได้รับ 
การยอมรับในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ ออสเตรเลีย 
เมื่อนักเรียนผ่าน NCEA ระดับ 3

การทดสอบของเคมบริดจ์ (Cambridge Examinations)

โรงเรียนมัธยมศึกษาของนิวซีแลนด์ 
ประมาณ 60 แห่ง เปิดหลักสูตรสำหรับ 
คุณวุฒินี้ นักเรียนสามารถเข้าสอบได้ 
เมื่อเรียนอยู่ใน year 11, 12 หรือ 13 
และใช้การประเมินหลากหลายที่มุ่งเน้น 
การสอบภายนอก โดยในหลายๆ วิชา 
จะมีการเรียนแบบเก็บหน่วยกิต (Coursework)
และการประเมินผลภายในด้วย

International Baccalaureate (IB)

โปรแกรม IB พัฒนาขึ้นในเจนีวา 
และออกแบบมาเพื่อนำเสนอคุณวุฒิ 
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
สำหรับการต่อในระดับอุดมศึกษา 
โดยมีสถานศึกษาจำนวน 21 แห่งในนิวซีแลนด์ 
ที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอนโปรแกรม IB

มาดูว่านักศึกษาตัวจริง และผู้ปกครองพูดว่าอย่างไรบ้าง

"อาจารย์เอาใจใส่ดูแลความรู้สึกของนักเรียน
และคอยติดตามการเรียนของนักเรียน
อย่างใกล้ชิด”

มาร์ค | 16 ปี, นักเรียน

"ลูกของคุณจะได้เรียนในบรรยากาศที่ดี
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ที่สถานศึกษาในนิวซีแลนด์”

แซม | ปกครอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของเราสามารถช่วยให้คุณ ตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด

รับความช่วยเหลือในการเลือก
สถานศึกษาที่เหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสถานศึกษาของนิวซีแลนด์เป็นอย่างดี 
พวกเขาจะช่วยคุณค้นหาหลักสูตร 
สถาบันการศึกษา และเมืองที่ตรงกับ 
ความต้องการของคุณมากที่สุด

วีซ่าและเอกสาร

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบ 
แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะสามารถ 
ช่วยคุณจัดการต่อให้เรียบร้อย

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พูด 
ภาษาท้องถิ่นได้อยู่ทั่วโลก

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม คุณสามารถพบ 
ผู้เชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ที่ยินดีจะช่วย 
ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ 
การศึกษาในนิวซีแลนด์

ขั้นตอนต่อไป

เจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสามารถให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้ที่นี่

Show me more

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ศึกษาของนิวซีแลนด์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุกคนผ่านการอนุมัติ และ
ได้มีการจดทะเบียนไว้กับ Education New Zealand
แล้ว คุณจึงมั่นใจได้ว่า พวกเขาจะสามารถช่วยคุณได้ดีที่สุด

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา

Show me more

หากยังไม่แน่ใจ

โปรดติดต่อตัวแทนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณ ค้นหาตัวแทนแนะแนวการศึกษา

ดูว่าผู้คนพูดอย่างไรกันบ้าง หรือขอคำแนะนำจากเราได้ทุกเมื่อ

What's this?

You’ll see this icon when you’re viewing one of our 5 steps to studying in New Zealand.

It will show you the step number you’re on and other things to do in that step.

You're on step: 1 of 5

1Choose what to study Select a programme, course and institution in a place that suits you.

Also in step 1:

Programmes and courses

Explore NZ

My StudyNZ

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close