We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Share

เรียนวิทยาศาสตร์และ
สำรวจสิ่งแปลกใหม่

ค้นพบกลไกการทำงานของโลกธรรมชาติ พร้อมรับทักษะที่ตอบสนองหลาก
หลายความท้าทายและโอกาสแห่งศตวรรษที่ 21

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

Find a course

All levels of study

Looking for schools? Click here

เหตุใดจึงเรียนวิทยาศาสตร์ในนิวซีแลนด์

การเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศนิวซีแลนด์ผสมผสานการศึกษาทาง
วิชาการชั้นเยี่ยม กับระบบการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติและนำไป
ใช้ได้จริง ซึ่งจะสอนให้คุณรู้จักถามคำถามและคิดวิเคราะห์

ขณะที่คุณกำลังศึกษาในต่างประเทศ คุณอาจได้เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ
ศูนย์การวิจัย และศูนย์การทดลอง ตั้งแต่พื้นที่สงวนทางทะเลไปจนถึง
Scott Base ในทวีปแอนตาร์กติกา คุณจะได้รับการสอนโดยครู
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ทำงานเป็นทีมเพื่อวิจัยปัญหาที่แท้จริงของโลก และได้รับ
วุฒิการศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก

high quality education

นิวซีแลนด์เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ มีพื้นที่เปิดอันกว้างขวางและภูมิทัศน์อันงดงาม

การมีสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต

เรามีสังคมที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ มีความกว้างขวางและหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังไม่รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่
สงบสุขเป็นที่สองในโลก

lifestyle 2

การทำงานระหว่างเรียนเป็นวิธีที่ดีในการหาประสบการณ์การทำงานใน
ประเทศนิวซีแลนด์ และช่วยเรื่องการเงินในขณะที่คุณกำลังศึกษาใน
ต่างประเทศ

ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษาของแต่ละบุคคล นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งอยู่ระหว่างการทำวิจัยสามารถทำงานเต็มเวลาได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียนที่เว็บไซต์ NauMai NZ website

work 3

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากนิวซีแลนด์จะได้รับคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับปัญหาที่มีความท้าทาย ซึ่งเป็นทักษะที่เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานสมัยใหม่

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับ
นายจ้างต่างๆ ซึ่งพวกเขาให้ความสำคัญกับทักษะความสามารถ เช่น
ความยืดหยุ่น การทำงานเป็นทีม และความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
อาชีพด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมากอยู่ใน
รายชื่อทักษะที่ขาดแคลนของเรา ดังนั้นคุณอาจทำงานที่นี่ได้หลังจบ
การศึกษา

career 3

ฟังเรื่องราวจากนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pathway

คุณสมบัติการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา จนถึงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสมากมายสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี​​

ระดับบัณฑิตศึกษา​​

 • ปีที่ 1
 • ปีที่ 2
 • ปีที่ 3
 • ปีที่ 4
 • ปีที่ 5
 • ปีที่ 6
หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เฉพาะด้านในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ มีเกียรตินิยมหรือไม่มีเกียรตินิยม เป็นระดับที่มีความยืดหยุ่นที่ให้คุณได้ศึกษาทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้าน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
สาขาวิทยาศาสตร์
สำหรับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตศึกษาเป็นโอกาสที่จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะโดยไม่ต้องดำเนินการในระดับที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย
หลักสูตรระดับ
อนุปริญญาโท
สาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรระดับอนุปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์มีสาขาที่หลากหลายเพื่อรองรับในด้านที่คุณสนใจ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์มอบโอกาสให้คุณได้ทำการวิจัยในด้านที่คุณสนใจได้อย่างอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของระดับอุดมศึกษา การศึกษามุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นหลักภายในช่วงระยะเวลาสามถึงห้าปี

นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั่วไป ระยะเวลาการศึกษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริญญาที่นักศึกษาเลือกที่ศึกษา

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์ได้แก่

 • นักชีววิทยาทางทะเลศึกษาเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและสภาพแวดล้อมของพวกเขา
  นักชีววิทยาทางทะเล
 • นักวิทยาศาสตร์การอาหารตรวจสอบเกี่ยวกับอาหาร การปรุงอาหาร และการบริโภค
  นักวิทยาศาสตร์
  การอาหาร
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาเกี่ยวกับพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
  นักวิทยาศาสตร์
  สิ่งแวดล้อม
 • นักธรณีวิทยาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและประวัติศาสตร์ของโลกและกระบวนการของโลก
  นักธรณีวิทยา
 • นักเทคโนโลยีชีวภาพศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ พืช เชื้อรา และไวรัส และใช้งานวิจัยนี้ในการพัฒนาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
  นักเทคโนโลยีชีวภาพ

You may be interested in

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

For personalised tips and tools for studying in New Zealand.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

this includes the existence, status and outcome of any visa application I submit, for use in accordance with, and for the purposes set out in, Education New Zealand’s Privacy Policy which I have read and understood. The results Education New Zealand receives may also include visa decisions pre/post the student visa application (such as a work visa post study). This will enable us to provide a more personalised digital experience and undertake research and analytical studies associated with our functions.

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Education New Zealand Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close
Tohu icon

Kia ora! Get answers to your questions about studying in New Zealand

Learn More