We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Share

เรียนวิทยาศาสตร์และ
สำรวจสิ่งแปลกใหม่

ค้นพบกลไกการทำงานของโลกธรรมชาติ พร้อมรับทักษะที่ตอบสนองหลาก
หลายความท้าทายและโอกาสแห่งศตวรรษที่ 21

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

What subject do you want to study?

เหตุใดจึงเรียนวิทยาศาสตร์ในนิวซีแลนด์

Studying science in New Zealand combines a first-class academic education with practical, hands-on learning that teaches you to ask questions and think critically.

While you’re studying abroad you may be learning in labs, research centres and field stations, from marine reserves to Scott Base in Antarctica. You’ll be taught by expert teachers, work in teams to research real-world problems, and gain globally-recognised qualifications.

education 5

There’s no better place to discover the wonders of the natural world than New Zealand, with its wide open spaces and awe-inspiring landscapes.

New Zealand’s relaxed work/life balance gives you more time to explore the country during your overseas study experience. We have a friendly, inclusive and multicultural society, and are ranked the second most peaceful nation on Earth.

lifestyle 2

Working while studying can be a good way to gain New Zealand work experience and help support you while you’re studying abroad.

Student visa holders may be able to work up to 20 hours per week and full-time during scheduled holidays, depending on their programme of study. Masters by research or PhD students may work full-time throughout their studies.

You can find out more about working while studying on Immigration New Zealand’s Study + Work website.

work 3

Science graduates from New Zealand gain globally-recognised qualifications and the ability to think critically and creatively about challenging issues – ideal skills for the modern workplace.

Science graduates are highly sought-after by employers, who value capability skills such as flexibility, teamwork and workplace-relevant English language abilities. Many science careers are on our skills shortages list, so you may be able to work here after graduating.

career 3

Hear from international science students and graduates

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pathway

คุณสมบัติการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา จนถึงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสมากมายสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี​​

ระดับบัณฑิตศึกษา​​

 • ปีที่ 1
 • ปีที่ 2
 • ปีที่ 3
 • ปีที่ 4
 • ปีที่ 5
 • ปีที่ 6
หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เฉพาะด้านในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ มีเกียรตินิยมหรือไม่มีเกียรตินิยม เป็นระดับที่มีความยืดหยุ่นที่ให้คุณได้ศึกษาทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้าน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
สาขาวิทยาศาสตร์
สำหรับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตศึกษาเป็นโอกาสที่จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะโดยไม่ต้องดำเนินการในระดับที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย
หลักสูตรระดับ
อนุปริญญาโท
สาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรระดับอนุปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์มีสาขาที่หลากหลายเพื่อรองรับในด้านที่คุณสนใจ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์มอบโอกาสให้คุณได้ทำการวิจัยในด้านที่คุณสนใจได้อย่างอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของระดับอุดมศึกษา การศึกษามุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นหลักภายในช่วงระยะเวลาสามถึงห้าปี

นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั่วไป ระยะเวลาการศึกษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริญญาที่นักศึกษาเลือกที่ศึกษา

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์ได้แก่

 • นักชีววิทยาทางทะเลศึกษาเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและสภาพแวดล้อมของพวกเขา
  นักชีววิทยาทางทะเล
 • นักวิทยาศาสตร์การอาหารตรวจสอบเกี่ยวกับอาหาร การปรุงอาหาร และการบริโภค
  นักวิทยาศาสตร์
  การอาหาร
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาเกี่ยวกับพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
  นักวิทยาศาสตร์
  สิ่งแวดล้อม
 • นักธรณีวิทยาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและประวัติศาสตร์ของโลกและกระบวนการของโลก
  นักธรณีวิทยา
 • นักเทคโนโลยีชีวภาพศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ พืช เชื้อรา และไวรัส และใช้งานวิจัยนี้ในการพัฒนาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
  นักเทคโนโลยีชีวภาพ

You may be interested in

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close