We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

ลงทะเบียนเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อของเราที่ประเทศไทย! 

Share

เรียนคณิตศาสตร์ เรียนรู้วิธีแก้ไข
ปัญหาและความท้ายทายที่ซับซ้อน

พัฒนาความคิดเชิงตรรกะและทักษะการแก้ปัญหาที่เป็นที่
ต้องการในหลากหลายอาชีพ

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

Find a course

All levels of study

เหตุใดจึงควรเรียนคณิตศาสตร์ในนิวซีแลนด์

Studying maths abroad in New Zealand teaches you to think clearly and independently, solve problems and communicate the answers. New Zealand maths qualifications are globally recognised and valued in a wide range of careers.

You’ll be supported by world-class teachers, collaborate with expert researchers in many different disciplines, and solve technical, real-world problems. Challenges students might tackle range from monitoring endangered animals to making corn flakes crispier.

education 8

New Zealand offers an unbeatable lifestyle - a beautiful natural environment, unspoilt by crowds; vibrant, multicultural cities; and a relaxing work/life balance that encourages you to study hard yet still find time for the things you love to do.

Ranked the second most peaceful nation on Earth, New Zealand is a safe place to live and study. New Zealanders are friendly and inclusive, and you’ll enjoy our high-quality living standards.

lifestyle 7

การทำงานระหว่างเรียนเป็นวิธีที่ดีในการหาประสบการณ์การทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ และช่วยเรื่องการเงินในขณะที่คุณกำลังศึกษาในต่างประเทศ

ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษาของแต่ละบุคคล นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งอยู่ระหว่างการทำวิจัยสามารถทำงานเต็มเวลาได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียนที่เว็บไซต์  Study + Work

work 2

Maths graduates are employed in many areas, including business, finance, computer science, medicine, technology and teaching. Some roles require specific maths skills, while others value the reasoning and analytical skills students gain when they study maths in New Zealand.

In 2014 and 2015, US company CareerCast included three maths jobs – actuary, mathematician and statistician – on its list of four top careers. New Zealand maths graduates are highly valued by employers and their qualifications are recognised around the world.

career 1 3

Hear from international mathematics students and graduates

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pathway

คุณวุฒิการเรียนคณิตศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา จนถึงหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสมากมายสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี​​

ระดับบัณฑิตศึกษา​​

 • ปีที่ 1
 • ปีที่ 2
 • ปีที่ 3
 • ปีที่ 4
 • ปีที่ 5
 • ปีที่ 6
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ มีเกียรตินิยมหรือไม่มีเกียรตินิยม ช่วยให้คุณมีการวิเคราะห์ขั้นสูงและทักษะการแก้ปัญหาที่มีประโยชน์ในหลากหลายอาชีพ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มีเกียรตินิยมหรือไม่มีเกียรตินิยม ช่วยให้คุณมีวิธีการในการดำเนินการวิจัยการสร้างแบบจำลองและแก้ปัญหาที่อยู่ในช่วงของพื้นที่
หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ มีเกียรตินิยมหรือไม่มีเกียรตินิยม ช่วยให้คุณมีความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรอนุปริญญาโทวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
โอกาสที่จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านคณิตศาสตร์โดยไม่ต้องเริ่มดำเนินการในระดับที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ให้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ รวมถึงสาขาการศึกษาใหม่ต่างๆ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของระดับอุดมศึกษา การศึกษามุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นหลักภายในช่วงระยะเวลาสามถึงห้าปี

นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั่วไป ระยะเวลาการศึกษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริญญาที่นักศึกษาเลือกที่ศึกษา

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ได้แก่:

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์เขียน ทดสอบ พัฒนา และบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักสถิติรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
  นักสถิติ
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงทางการเงินและผลกระทบของเหตุการณ์ในอนาคต
  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นักเศรษฐศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับการเงิน แรงงาน และตลาดการค้า
  นักเศรษฐศาสตร์
 • นักบัญชีทำงานเกี่ยวกับระบบบัญชีและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและการติดต่อทางการเงินขององค์กรและบุคคล
  นักบัญชี

You may be interested in

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close