We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Share

เรียนคณิตศาสตร์ เรียนรู้วิธีแก้ไข
ปัญหาและความท้ายทายที่ซับซ้อน

พัฒนาความคิดเชิงตรรกะและทักษะการแก้ปัญหาที่เป็นที่
ต้องการในหลากหลายอาชีพ

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

Find a course

All levels of study

Looking for schools? Click here

เหตุใดจึงควรเรียนคณิตศาสตร์ในนิวซีแลนด์

การเรียนคณิตศาสตร์ที่ประเทศนิวซีแลนด์จะสอนให้คุณคิดอย่างชัดเจน
และมีอิสระ แก้ปัญหา และสามารถสื่อสารคำตอบได้ คุณวุฒิด้าน
คณิตศาสตร์ของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับทั่วโลกและมีประโยชน์ใน
หลากหลายอาชีพ

คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากครูผู้สอนระดับสากล ร่วมมือกับนักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา และแก้ปัญหาที่แท้จริงของโลกทางเทคนิค ความท้าทายที่นักเรียนอาจพบเจอมีตั้งแต่การตรวจเฝ้าสังเกตสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์จนถึงการทำให้เกล็ดข้าวโพดกรอบมากขึ้น

education 8

นิวซีแลนด์มี ไลฟ์สไตล์ ที่หาที่เปรียบไม่ได้ มีสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่สวยงามปราศจากความพลุกพล่านของฝูงชน เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชีวิตชีวา และมีความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีซึ่งจะกระตุ้นให้คุณศึกษาอย่างหนัก แต่ยังคงหาเวลาสำหรับการทำสิ่งที่คุณรักได้

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิต ซึ่งได้รับการจัด
อันดับให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลกอันดับที่สอง ชาวนิวซีแลนด์มี
ความเป็นมิตร เปิดใจกว้าง และคุณจะรู้สึกเพลิดเพลินกับมาตรฐานการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพสูงของเรา

lifestyle 7

การทำงานระหว่างเรียนเป็นวิธีที่ดีในการหาประสบการณ์การทำงานใน
ประเทศนิวซีแลนด์ และช่วยเรื่องการเงินในขณะที่คุณกำลังศึกษาใน
ต่างประเทศ

ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษาของแต่ละบุคคล นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งอยู่ระหว่างการทำวิจัยสามารถทำงานเต็มเวลาได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียนที่เว็บไซต์  Study + Work

work 2

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ได้รับการจ้างงานในหลายวงการเช่นในแวดวง ธุรกิจ การเงิน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เวชศาสตร์ เทคโนโลยี และการเรียนการสอน บทบาทบางอย่างต้องใช้ทักษะเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร แต่บางบริษัทก็ให้ความสำคัญกับทักษะการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ ที่นักศึกษาได้รับเมื่อพวกเขาเรียนคณิตศาสตร์ในนิวซีแลนด์

ในปี 2014 และ 2015 บริษัทอเมริกันชื่อ CareerCast ได้ระบุอาชีพทางคณิตศาสตร์ สามอาชีพ ได้แก่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักคณิตศาสตร์ และนักสถิติ ไว้ในรายการอาชีพยอดนิยมสี่อาชีพ นายจ้างจะให้ความสำคัญต่อผู้สำเร็จการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ของนิวซีแลนด์เป็นอย่างมาก และคุณสมบัติของพวกเขาจะได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

career 1 3

ฟังคำบอกเล่าจากนักศึกษาต่างชาติและบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pathway

คุณวุฒิการเรียนคณิตศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา จนถึงหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสมากมายสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี​​

ระดับบัณฑิตศึกษา​​

 • ปีที่ 1
 • ปีที่ 2
 • ปีที่ 3
 • ปีที่ 4
 • ปีที่ 5
 • ปีที่ 6
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ มีเกียรตินิยมหรือไม่มีเกียรตินิยม ช่วยให้คุณมีการวิเคราะห์ขั้นสูงและทักษะการแก้ปัญหาที่มีประโยชน์ในหลากหลายอาชีพ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มีเกียรตินิยมหรือไม่มีเกียรตินิยม ช่วยให้คุณมีวิธีการในการดำเนินการวิจัยการสร้างแบบจำลองและแก้ปัญหาที่อยู่ในช่วงของพื้นที่
หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ มีเกียรตินิยมหรือไม่มีเกียรตินิยม ช่วยให้คุณมีความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรอนุปริญญาโทวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
โอกาสที่จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านคณิตศาสตร์โดยไม่ต้องเริ่มดำเนินการในระดับที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ให้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ รวมถึงสาขาการศึกษาใหม่ต่างๆ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของระดับอุดมศึกษา การศึกษามุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นหลักภายในช่วงระยะเวลาสามถึงห้าปี

นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั่วไป ระยะเวลาการศึกษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริญญาที่นักศึกษาเลือกที่ศึกษา

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ได้แก่:

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์เขียน ทดสอบ พัฒนา และบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักสถิติรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
  นักสถิติ
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงทางการเงินและผลกระทบของเหตุการณ์ในอนาคต
  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นักเศรษฐศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับการเงิน แรงงาน และตลาดการค้า
  นักเศรษฐศาสตร์
 • นักบัญชีทำงานเกี่ยวกับระบบบัญชีและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและการติดต่อทางการเงินขององค์กรและบุคคล
  นักบัญชี

You may be interested in

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close