We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Share

สร้างสรรค์อนาคต
เรียนวิศวกรรม

ค้นพบวิธีการทำงานของสิ่งต่างๆ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพื่อ
คิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

Find a course

All levels of study

เหตุใดจึงควรเรียนวิศวกรรมในนิวซีแลนด์

New Zealand's practical, hands-on teaching style encourages you to think independently, critically and creatively while you’re studying abroad.

Learning in small classes with a high teacher/student ratio, you'll gain real-world experience for your future engineering career. You’ll be supported by friendly, approachable teachers who are leaders in their field and have close ties to industry.

GYjCncMTTR6NetqTj2mf 1932ENZ ThinkNew New Horizons L

Choose New Zealand for your overseas engineering studies and you'll benefit from a lifestyle that gives you more time to do the things you love.

Our exceptional work/life balance lets you see friends, follow your interests and explore nature - without the crowds. We consistently lead global quality of life surveys, and are ranked the second most peaceful nation on Earth.

eng 3

Studying engineering in New Zealand is great value for money, and you can offset the costs of living overseas by working while you study.

You may be able to work up to 20 hours during the term and full-time during the holidays - or with no restrictions if you're a PhD or Masters by research student. You'll also improve your English and gain workplace experience while you're studying abroad.

ENZ PAVE L Geothermal2

Studying engineering here gives you an edge in the global jobs market and prepares you to succeed anywhere in the world.

You'll gain internationally-recognised qualifications, vocational experience and generic skills such as teamwork and leadership. You may also be able to work in New Zealand after graduating - we need more engineers.

content 4

Hear from international engineering students and graduates

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pathway

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสาขาวิศวกรรมมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา
จนถึงระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม แบบสามปี หรือระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม (ชั้นเกียรตินิยม) แบบสี่ปี
และคุณมีโอกาสอีกมากมายสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย

ระดับปริญญาตรี​​

ระดับบัณฑิตศึกษา​​

 • ปีที่ 1
 • ปีที่ 2
 • ปีที่ 3
 • ปีที่ 4
 • ปีที่ 5
 • ปีที่ 6
หลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรแห่งชาติในด้านวิศวกรรมเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรผลิต หรือในแวดวงธุรกิจด้านวิศวกรรมอื่นๆ
หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี
หลักสูตรระดับอนุปริญญาด้านวิศวกรรมของนิวซีแลนด์เป็นหลักสูตรการเรียนแบบสองปีที่ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นช่างเทคนิควิศวกรรม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
หลักสูตรระดับปริญญาตรีนำเสนอการเรียนการสอนสำหรับระดับปริญญาตรี ซึ่งใช้เวลาในการเรียนสามปี หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเป็นหลักสูตรสามปีที่มุ่งเน้นโครงการเชิงปฏิบัติต่างๆ และมีการนำเสนอความรู้เฉพาะทางในหลากหลายด้าน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษาในด้านวิศวกรรมมีขึ้นสำหรับวิศวกรมืออาชีพที่แสวงหาการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคหรือการจัดการขั้นสูง ตามปกติแล้ว หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนแบบเต็มเวลาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม (ชั้นเกียรตินิยม) เป็นการเรียนสี่ปีที่ผสามผสานทั้งความรู้ทางด้านทฤษฏีและการทำงานโครงการเข้าด้วยกัน คุณจะสั่งสมความเชี่ยวชาญได้ในหลากหลายด้าน
หลักสูตรระดับ อนุปริญญาโท
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตศึกษาในด้านวิศวกรรมมีการนำเสนอการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นในขั้นสูงหลังจากที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ตามปกติจะใช้ระยะเวลาหนึ่งปีเต็มในการเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมนำเสนอวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย และมีเนื้อหาเฉพาะทางในหลากหลายด้าน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของระดับอุดมศึกษา การศึกษามุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นหลักภายในช่วงระยะเวลาสามถึงห้าปี

นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั่วไป ระยะเวลาการศึกษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริญญาที่นักศึกษาเลือกที่ศึกษา

สาขาวิชาหลักด้านต่างๆ ของวิศวกรรม

 • วิศวกรโยธาทำหน้าที่ออกแบบและช่วยสร้างโครงสร้างต่างๆ เช่น เขื่อน สะพาน ระบบส่งก๊าซและน้ำ ระบบการระบายของเสีย และถนน
  งานโยธา
 • วิศวกรเคมีทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนา ตลอดจนควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ อาทิ น้ำมัน ยา และอาหาร
  เคมี
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนสำหรับใช้ในหลากหลายด้าน ตั้งแต่ระบบหุ่นยนต์จนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแอปพลิเคชันมัลติมีเดียต่างๆ
  ระบบคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรไฟฟ้ามีบทบาทในการออกแบบ จัดทำ และควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำหน้าที่ผลิต แจกจ่าย หรือใช้ไฟฟ้า
  ไฟฟ้า
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ออกแบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำและซ่อมเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ พวกเขายังศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่จะใช้ในการปรับปรุงการผลิตและการผลิตพลังงานอีกด้วย
  เครื่องกล

You may be interested in

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close