We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

ลงทะเบียนเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อของเราที่ประเทศไทย! 

Share

สร้างสรรค์อนาคต
เรียนวิศวกรรม

ค้นพบวิธีการทำงานของสิ่งต่างๆ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพื่อ
คิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

Find a course

All levels of study

Looking for schools? Click here

เหตุใดจึงควรเรียนวิศวกรรมในนิวซีแลนด์

รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการปฏิบัติจริงและนำไป
ใช้ประโยชน์ได้จริงของนิวซีแลนด์ช่วยส่งเสริมให้คุณ
มีอิสระทางความคิด รู้จักวิเคราะห์ และมีความคิด
สร้างสรรค์

พบกับการเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีสัดส่วนครูอาจารย์ต่อนักศึกษาที่
ทั่วถึง คุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงอันจะเป็นผลดีต่ออาชีพทางด้านวิศวกรรมในอนาคตของคุณ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ที่เป็นมิตรและสามารถเข้าถึงได้ ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้นำในสาขาวิชานั้นๆ และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
ภาคอุตสาหกรรม

GYjCncMTTR6NetqTj2mf 1932ENZ ThinkNew New Horizons L

เลือกนิวซีแลนด์เป็นจุดหมายสำหรับการเรียนสาขา
วิศวกรรมของคุณ แล้วคุณจะได้เพลิดเพลินกับ
ไลฟ์สไตล์ที่ทำให้คุณมีเวลามากยิ่งขึ้นในการ
ทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ

ความสมดุลที่ลงตัวระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตเปิดโอกาสให้คุณ
ได้พบปะกับเพื่อนฝูง ทำกิจกรรมตามความสนใจของคุณเอง และออก
สำรวจธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องแก่งแย่งกับใคร ประเทศของเรามักได้ครอง
ตำแหน่งระดับแนวหน้าอยู่เสมอจากการสำรวจคุณภาพชีวิตในทั่วโลก
และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สงบสุขมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกอีกด้วย

eng 3

การศึกษาสาขาวิศวกรรมในนิวซีแลนด์นับว่าคุ้มค่า
สำหรับการลงทุนอย่างยิ่ง และคุณจะสามารถชดเชย
การลงทุนของคุณด้วยการทำงานในระหว่างเรียน

คุณสามารถทำงานได้มากถึง 20 ชั่วโมงในระหว่างภาคการ ศึกษา และทำงานแบบเต็มเวลาในระหว่างวันหยุด หรือทำงาน ได้แบบไม่มีข้อจำกัดในกรณีที่คุณศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทและอยู่ในระหว่างการทำวิจัย คุณยังสามารถ ปรับปรุงภาษาอังกฤษของตัวเองและสั่งสมประสบการณ์การ ทำงานอีกด้วย

ENZ PAVE L Geothermal2

การศึกษาวิศวกรรมที่นี่ทำให้คุณได้เปรียบในตลาด
งานระดับโลก และช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับ
การสร้างความสำเร็จได้ในทุกหนทุกแห่งของโลก

คุณจะได้รับคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ตลอดจนประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และทักษะทั่วไปต่างๆ

content 4

ฟังคำบอกเล่าจากนักศึกษาต่างชาติและบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pathway

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสาขาวิศวกรรมมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา
จนถึงระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม แบบสามปี หรือระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม (ชั้นเกียรตินิยม) แบบสี่ปี
และคุณมีโอกาสอีกมากมายสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย

ระดับปริญญาตรี​​

ระดับบัณฑิตศึกษา​​

 • ปีที่ 1
 • ปีที่ 2
 • ปีที่ 3
 • ปีที่ 4
 • ปีที่ 5
 • ปีที่ 6
หลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรแห่งชาติในด้านวิศวกรรมเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรผลิต หรือในแวดวงธุรกิจด้านวิศวกรรมอื่นๆ
หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี
หลักสูตรระดับอนุปริญญาด้านวิศวกรรมของนิวซีแลนด์เป็นหลักสูตรการเรียนแบบสองปีที่ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นช่างเทคนิควิศวกรรม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
หลักสูตรระดับปริญญาตรีนำเสนอการเรียนการสอนสำหรับระดับปริญญาตรี ซึ่งใช้เวลาในการเรียนสามปี หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเป็นหลักสูตรสามปีที่มุ่งเน้นโครงการเชิงปฏิบัติต่างๆ และมีการนำเสนอความรู้เฉพาะทางในหลากหลายด้าน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษาในด้านวิศวกรรมมีขึ้นสำหรับวิศวกรมืออาชีพที่แสวงหาการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคหรือการจัดการขั้นสูง ตามปกติแล้ว หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนแบบเต็มเวลาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม (ชั้นเกียรตินิยม) เป็นการเรียนสี่ปีที่ผสามผสานทั้งความรู้ทางด้านทฤษฏีและการทำงานโครงการเข้าด้วยกัน คุณจะสั่งสมความเชี่ยวชาญได้ในหลากหลายด้าน
หลักสูตรระดับ อนุปริญญาโท
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตศึกษาในด้านวิศวกรรมมีการนำเสนอการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นในขั้นสูงหลังจากที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ตามปกติจะใช้ระยะเวลาหนึ่งปีเต็มในการเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมนำเสนอวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย และมีเนื้อหาเฉพาะทางในหลากหลายด้าน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของระดับอุดมศึกษา การศึกษามุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นหลักภายในช่วงระยะเวลาสามถึงห้าปี

นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั่วไป ระยะเวลาการศึกษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริญญาที่นักศึกษาเลือกที่ศึกษา

สาขาวิชาหลักด้านต่างๆ ของวิศวกรรม

 • วิศวกรโยธาทำหน้าที่ออกแบบและช่วยสร้างโครงสร้างต่างๆ เช่น เขื่อน สะพาน ระบบส่งก๊าซและน้ำ ระบบการระบายของเสีย และถนน
  งานโยธา
 • วิศวกรเคมีทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนา ตลอดจนควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ อาทิ น้ำมัน ยา และอาหาร
  เคมี
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนสำหรับใช้ในหลากหลายด้าน ตั้งแต่ระบบหุ่นยนต์จนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแอปพลิเคชันมัลติมีเดียต่างๆ
  ระบบคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรไฟฟ้ามีบทบาทในการออกแบบ จัดทำ และควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำหน้าที่ผลิต แจกจ่าย หรือใช้ไฟฟ้า
  ไฟฟ้า
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ออกแบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำและซ่อมเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ พวกเขายังศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่จะใช้ในการปรับปรุงการผลิตและการผลิตพลังงานอีกด้วย
  เครื่องกล

You may be interested in

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close