We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Share

เรียนสาขาธุรกิจ
และการบริหาร
พร้อมลงทุนสำหรับอนาคต

พัฒนาทักษะและความรู้เพื่อความสำเร็จในสายอาชีพธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและไม่หยุดนิ่ง

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

Find a course

All levels of study

Looking for schools? Click here

เหตุใดจึงเรียนสาขาธุรกิจและการบริหารในนิวซีแลนด์

เริ่มต้นอาชีพทางธุรกิจของคุณโดยการศึกษาในต่างประเทศที่ประเทศนิวซีแลนด์ คุณจะได้รับวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากลและทักษะการทำงานที่จะเปลี่ยนธุรกิจปัจจุบันหรือเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง

มหาวิทยาลัยชั้นนำจะช่วยให้คุณรู้จักคิดวิเคราะห์ พัฒนาความคิดของคุณเอง และเชื่อมโยงความคิดเหล่านั้นให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจในชีวิตจริง คุณจะดำเนินโครงการในอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายกับผู้นำทางธุรกิจ และร่วมฝึกงาน ศึกษาดูงาน และแข่งขันทางธุรกิจ

education 1

เลือกประเทศนิวซีแลนด์เพื่อความปลอดภัย และการศึกษาต่อสาขาธุรกิจ
หรือการบริหารของคุณในต่างประเทศ ประเทศนิวซีแลนด์ถูกจัดอันดับ
เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลกเป็นอันดับที่สอง มีความเป็นมิตร อบอุ่น
และใจเปิดกว้าง

ไลฟ์สไตล์แบบสบายๆ ของเราจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลระหว่างการศึกษาและเวลาว่างของคุณเพื่อให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณสนใจและเยี่ยมชมประเทศไปด้วย นิวซีแลนด์มีทุกอย่าง ตั้งแต่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามจนถึงเมืองที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา ปราศจากฝูงชน

lifestyle 1

การทำงานระหว่างเรียนเป็นวิธีที่ดีในการหาประสบการณ์การทำงานใน
ประเทศนิวซีแลนด์ และช่วยเรื่องการเงินในขณะที่คุณกำลังศึกษาใน
ต่างประเทศ

ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษาของแต่ละบุคคล นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งอยู่ระหว่างการทำวิจัยสามารถทำงานเต็มเวลาได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียนที่เว็บไซต์  NauMai NZ website

work 1

นักเรียนสาขาธุรกิจและการบริหารในประเทศนิวซีแลนด์จะได้รับการศึกษาระดับสากล และคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก พวกเขาจะได้พัฒนาทักษะความสามารถที่สำคัญ เช่น ความยืดหยุ่น การทำงานเป็นทีม และการบริหารจัดการโครงการ เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจตะวันตกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายผู้ติดต่อที่แข็งแกร่ง

หากคุณต้องการที่จะอยู่ที่นี่หลังจากจบการศึกษา ประเทศนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการทำธุรกิจ นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่สองจาก 189 ประเทศของดัชนีการเอื้อหนุนในการทำธุรกิจของธนาคารโลกปี 2015 อันดับที่สามจาก 42 ประเทศของดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจของมูลนิธิมรดกในปี 2015 และอันดับที่ 17 จาก 144 ประเทศในดัชนีการแข่งขันทั่วโลกของการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกในปี
2014-15

career 1

ฟังเรื่องราวจากนักศึกษาต่างชาติและ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจและการบริหาร

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pathway

คุณวุฒิการศึกษาธุรกิจและการบริหารครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา จนถึงหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีโอกาสมากมายสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี​​

ระดับบัณฑิตศึกษา​​

 • ปีที่ 1
 • ปีที่ 2
 • ปีที่ 3
 • ปีที่ 4
 • ปีที่ 5
 • ปีที่ 6
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์ ซึ่งมีวิชาเอกหลากหลายสาขา
ปริญญาตรีด้านธุรกิจหรือการพาณิชย์ มีเกียรตินิยมหรือไม่มีเกียรตินิยม หลักสูตรธุรกิจสามหรือสี่ปี ซึ่งมีวิชาเอกมากมายหลาย สาขา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
สาขาธุรกิจ หรือ
พาณิชยศาสตร์
สำหรับบัณฑิตศึกษา
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษามีวัตถุประสงค์สำหรับบุคคลที่มีการศึกษาปริญญาตรีและต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านธุรกิจเพิ่มเติม
หลักสูตรอนุปริญญาโท
สาขาธุรกิจ หรือ
พาณิชยศาสตร์
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีให้การศึกษาระดับสูงในสาขาความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจ หรือ
พาณิชยศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านธุรกิจหรือการพาณิชย์ช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาหัวข้อที่เลือก และดำเนินการวิจัยอย่างมีอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของระดับอุดมศึกษา การศึกษามุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นหลักภายในช่วงระยะเวลาสามถึงห้าปี

นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั่วไป ระยะเวลาการศึกษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริญญาที่นักศึกษาเลือกที่ศึกษา

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหารได้แก่:

 • ผู้ประกอบการสร้างความคิดทางธุรกิจและนำความคิดเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างธุรกิจให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
  ผู้ประกอบการ
 • ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับพนักงานและบุคลากรในองค์กร
  ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
 • นักวิเคราะห์นโยบายรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผน การพัฒนา การตีความ และการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลหรือของอุตสาหกรรม
  นักวิเคราะห์นโยบาย
 • ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์วางแผนและพัฒนาข้อมูลเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงขององค์กร
  ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
 • ผู้จัดการโครงการดำเนินการจัดการด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีของโครงการ
  ผู้จัดการโครงการ

You may be interested in

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close