We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

ลงทะเบียนเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อของเราที่ประเทศไทย! 

Share

เรียนสาขาธุรกิจ
และการบริหาร
พร้อมลงทุนสำหรับอนาคต

พัฒนาทักษะและความรู้เพื่อความสำเร็จในสายอาชีพธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและไม่หยุดนิ่ง

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

Find a course

All levels of study

เหตุใดจึงเรียนสาขาธุรกิจและการบริหารในนิวซีแลนด์

Kick-start your business career by studying abroad in New Zealand. You’ll gain internationally-recognised qualifications and the practical skills to transform existing businesses or start your own.

Leading academics will support you to think critically, develop your own ideas and relate them to real-life business situations. You’ll carry out project work in industry, network with business leaders, and take part in internships, study tours and business competitions.

education 1

Stay safe by choosing New Zealand for your business or management studies overseas. Friendly, welcoming and inclusive, New Zealand is ranked the second most peaceful nation on Earth.

Our relaxed lifestyle encourages you to balance your studies with time off to follow your interests and explore the country. New Zealand has it all, from beautiful natural environments to vibrant modern cities – without the crowds.

lifestyle 1

Working while studying can be a good way to gain New Zealand work experience and help support you while you’re studying abroad.

Student visa holders may be able to work up to 20 hours per week and full-time during scheduled holidays, depending on their programme of study. Masters by research or PhD students may work full-time throughout their studies.

You can find out more about working while studying on Immigration New Zealand’s Study + Work website.

work 1

Business or management students in New Zealand gain a world-class education and globally-recognised qualifications. They develop vital capability skills such as flexibility, teamwork and project management; learn to be effective in multicultural and Western business environments; and develop strong networks of contacts.

If you want to stay here after graduating, New Zealand is a great place to do business. It was ranked second out of 189 countries on the World Bank’s Ease of Doing Business Index in 2015, third out of 42 countries on the Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom in 2015, and 17th out of 144 countries on the World Economic Forum’s Global Competitive Index in 2014-15.

career 1

Hear from international students and graduates

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pathway

คุณวุฒิการศึกษาธุรกิจและการบริหารครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา จนถึงหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีโอกาสมากมายสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี​​

ระดับบัณฑิตศึกษา​​

 • ปีที่ 1
 • ปีที่ 2
 • ปีที่ 3
 • ปีที่ 4
 • ปีที่ 5
 • ปีที่ 6
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์ ซึ่งมีวิชาเอกหลากหลายสาขา
ปริญญาตรีด้านธุรกิจหรือการพาณิชย์ มีเกียรตินิยมหรือไม่มีเกียรตินิยม หลักสูตรธุรกิจสามหรือสี่ปี ซึ่งมีวิชาเอกมากมายหลาย สาขา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
สาขาธุรกิจ หรือ
พาณิชยศาสตร์
สำหรับบัณฑิตศึกษา
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษามีวัตถุประสงค์สำหรับบุคคลที่มีการศึกษาปริญญาตรีและต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านธุรกิจเพิ่มเติม
หลักสูตรอนุปริญญาโท
สาขาธุรกิจ หรือ
พาณิชยศาสตร์
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีให้การศึกษาระดับสูงในสาขาความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจ หรือ
พาณิชยศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านธุรกิจหรือการพาณิชย์ช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาหัวข้อที่เลือก และดำเนินการวิจัยอย่างมีอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของระดับอุดมศึกษา การศึกษามุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นหลักภายในช่วงระยะเวลาสามถึงห้าปี

นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั่วไป ระยะเวลาการศึกษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริญญาที่นักศึกษาเลือกที่ศึกษา

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหารได้แก่:

 • ผู้ประกอบการสร้างความคิดทางธุรกิจและนำความคิดเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างธุรกิจให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
  ผู้ประกอบการ
 • ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับพนักงานและบุคลากรในองค์กร
  ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
 • นักวิเคราะห์นโยบายรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผน การพัฒนา การตีความ และการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลหรือของอุตสาหกรรม
  นักวิเคราะห์นโยบาย
 • ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์วางแผนและพัฒนาข้อมูลเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงขององค์กร
  ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
 • ผู้จัดการโครงการดำเนินการจัดการด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีของโครงการ
  ผู้จัดการโครงการ

You may be interested in

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close