We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Share

เรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อม
สำหรับการทำงาน

สถาบันเทคโนโลยีหรือโพลีเทคนิค (ITP) ของนิวซีแลนด์ จะมอบ
ทักษะ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่พร้อมสำหรับการทำงานทุกแห่ง
ทั่วโลก

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้ที่นี่

เพราะเหตุใดสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคของนิวซีแลนด์
จึงโดดเด่นกว่าสถานศึกษาอื่น

สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคของนิวซีแลนด์
(ITP)
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก

 • มีสถาบัน ITP 16 แห่งทั่วนิวซีแลนด์ โดยมี
  นักศึกษา
  กว่า 157,000 คน ที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
  ต้องการ
  ของทุกภาคอุตสาหกรรม
 • ITP มอบการศึกษาหลักสูตรคุณภาพ และการฝึก
  อบรมที่เน้นภาคปฏิบัติ และประสบการณ์จากการ
  ทำงานจริง
 • ITP สอนในสถานที่ที่สะท้อนถึงสถานการณ์
  และสถานที่ทำงานจริง
itp

การเรียนรู้แบบประยุกต์

คุณวุฒิการศึกษาของ ITP ทั้งหมดตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรจนถึงระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้น ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ และช่วยต่อยอด ไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ

เรียนรู้จากการทำงาน

หลักสูตรการเรียนของITP ครอบคลุมถึง
การฝึกงาน การเข้าทำงาน และการทำ
โครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ดังนั้น
จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับ
ประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทำงาน

โลกกว้างคือที่ทำงานของคุณ

คุณวุฒิ ITP ของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล เปิดโอกาสให้คุณสามารถ
เข้าถึงตลาดงานได้อย่างกว้างขวางที่สุด

มาตรฐานขั้นสูงสุด

ITP และมหาวิทยาลัยต่างๆ ของนิวซีแลนด์ล้วนแต่เป็นสถานศึกษาของรัฐ สถาบันเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านความเป็นเลิศที่กำหนดโดยรัฐบาล เพื่อให้ได้รับทุนและการสนับสนุน

หลักสูตรที่กำหนดรูปแบบโดยอุตสาหกรรม

การกำหนดหลักสูตรของ ITP เป็นไปตาม ความต้องการของอุตสาหกรรรมและนายจ้าง ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าคุณจะมีงานทำ เมื่อจบการศึกษา

สร้างคนทำงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด

คณาจารย์ของ ITP ล้วนมีประสบการณ์
ในวงการอุตสาหกรรม และวุฒิการศึกษา
ของ ITP ยังได้รับการยอมรับอย่างสูง
จากผู้จ้างงานทั่วโลก

as you study employment rights 5

การเรียนทุกระดับเข้มข้นด้วยคุณภาพ

ITP นำเสนอหลักสูตรสำหรับทุกระดับชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาโท

as you study employment rights 6

เรียนรู้ได้ตามความต้องการ

ทางเลือกของการเรียนที่ ITP มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมทั้งการเรียน
ในวิทยาเขต การศึกษาทางไกล และการเรียนผ่านระบบออนไลน์

ทำงานระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษา

ทำงานระหว่างเรียน

หากคุณเป็นนักศึกษาที่ถือวีซ่านักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในหลักสูตรเต็มเวลา คุณอาจสามารถทำงานได้*

20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ระหว่างปี การศึกษา

ทำงานเต็มเวลา ในช่วงหยุด ภาคฤดูร้อน

หลังเรียนจบ

คุณอาจจะยื่นขอวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาที่คุณจะสามารถทำงานที่นิวซีแลนด์ได้มากสุดถึง 3 ปีหลังจากเรียนจบ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนอะไรและเรียนที่ไหน**

ทำงานที่นิวซีแลนด์ได้ไม่เกิน 3 ปีหลังจากจบการศึกษา ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนอะไรและเรียนที่ไหน

มีทักษะที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการ

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของนิวซีแลนด์มีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะ หากคุณต้องการพำนักอยู่ใน
นิวซีแลนด์ระยะยาว คุณสามารถเพิ่มโอกาสที่จะได้รับวีซ่าทำงาน
หากคุณมีประสบการณ์หรือคุณวุฒิในด้านเหล่านี้

อุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ ได้แก่*

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิวซีแลนด์เป็นประเทศ 
ผู้นำด้านอุตสาหกรรม 
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
ดังนั้น จึงมีตำแหน่งว่างที่ 
ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ 
ในหลายสาขา

วิศวกรรม

ในประเทศที่อุตสาหกรรม 
มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก 
เช่นนิวซีแลนด์ ตำแหน่งงานต่างๆ
ด้านวิศวกรรมยังคงขาดแคลน 
บุคลากรอยู่

เกษตรกรรมและการป่าไม้

ทั้งสองอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของนิวซีแลนด์ และยังมีตำแหน่งว่างอยู่ในหลายภาคส่วนที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่เหมาะสม

สุขภาพและบริการทางสังคม

บริการทางสังคมและ 
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ 
ของนิวซีแลนด์มีความ 
แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก 
และมีหลากหลายสาขา 
ที่คุณสามารถทำงานได้

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้ที่นี่
พวกเขาพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

รับความช่วยเหลือ 
ในการเลือกหลักสูตร 
และสถาบันที่เหมาะสม

ไม่ว่าคุณต้องการเรียนในสาขาใด 
หรืออยู่ในช่วงเริ่มค้นหา ผู้เชี่ยวชาญ 
ของเราสามารถช่วยให้คุณค้นพบ 
หลักสูตร และสถาบันการศึกษาที่ 
เหมาะกับคุณได้

เอกสารการสมัครเรียน

มีเอกสารที่สำคัญต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องยื่น 
เพื่อสมัครเรียนและพำนักในนิวซีแลนด์ 
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำคุณ 
เพื่อดำเนินการในทุกขั้นตอน

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาได้ที่นี่

วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือ ติดต่อกับ 
ผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อช่วยคุณสร้าง 
อนาคตทางการศึกษาที่สดใส

ขั้นตอนต่อไป

ตัวแทนของสถาบัน

หากคุณต้องการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ด้วยตัวเอง ตัวแทนของสถาบันสามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้ที่นี่

Show me more

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของนิวซีแลนด์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุกคนผ่านการอนุมัติ และ
ได้มีการจดทะเบียนไว้กับ Education New Zealand
แล้ว คุณจึงมั่นใจได้ว่า พวกเขาจะสามารถช่วยคุณได้ดีที่สุด

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา

Show me more

หากยังไม่แน่ใจ

โปรดติดต่อตัวแทนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณ

ดูว่าผู้คนพูดอย่างไรกันบ้าง หรือขอคำแนะนำจากเราได้ทุกเมื่อ

What's this?

You’ll see this icon when you’re viewing one of our 5 steps to studying in New Zealand.

It will show you the step number you’re on and other things to do in that step.

You're on step: 1 of 5

1Choose what to study Select a programme, course and institution in a place that suits you.

Also in step 1:

Programmes and courses

Explore NZ

My StudyNZ

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close